اخبار

اجرای طرح سنجش رضایت کارکنان و ذینفعان

۳ شهريور ۱۴۰۰

مطابق رویه سالانه، طرح سنجش رضایت شغلی مدیران و کارکنان در روزهای 31 مرداد در ستاد تهران و 3 شهریور در کارخانه ضمن رعایت کلیه دستورالعمل های بهداشتی با مشارکت بالای همکاران توسط مشاوران محترم شرکت تعالی جویان پارس به عنوان مجری طرح اجرا گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرای طرح سنجش رضایت کارکنان و ذینفعان