کمیته راهبری

کمیته ها

کمیته راهبری

مدیرعامل (رئیس)-رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT (دبیر)-رئیس بخش مالی-رئیس بخش بازرگانی-مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری ستاد

وظایف و اهداف :

هدف، گردهمایی مدیران و مسئولین شرکت در قالب یک کمیته می‏باشد که در دوره هاي زمانی مشـخص بـا هـدف برنامه ریزي کلان و بلند مدت و هدایت فعالیت‏هاي اجرایی، تشـکیل جلسـه داده و با پیگیري مصوبات، نتایج عملکرد آن ها را کنترل می‏نماید.