سرمایه انسانی

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای مهرداد صفوی

پست : عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

info@pabdana.ir

آقای حمید قانونی

پست : رئیس هیأت مدیره

info@pabdana.ir

آقای محمدحسین اشراقی

پست : نایب رییس هیأت مدیره

info@pabdana.ir

آقای سعید طالب

پست : عضو هیأت مدیره

info@pabdana.ir

آقای مهدی ارباب

پست : عضو هیأت مدیره

info@pabdana.ir