سرمایه انسانی

اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل

آقای مهرداد صفوی

پست : عضو هیأت مدیره و مدیرعامل

info@pabdana.ir

آقای حمید قانونی

پست : رئیس هیأت مدیره

info@pabdana.ir

آقای محمدحسین اشراقی

پست : نایب رییس هیأت مدیره

info@pabdana.ir

آقای سعید طالب

پست : عضو هیأت مدیره

info@pabdana.ir

آقای مهدی ارباب

پست : عضو هیأت مدیره

info@pabdana.ir

مدیران و رؤسا

آقای مهدی زمانی

پست : مدیر کارخانه

m.zamani@pabdana.midhco.com

آقای ابوالفضل سلمانیه

پست : رئیس بخش بازرگانی

a.salmaniyeh@pabdana.midhco.com

آقای حمیدرضا دوستی پور

پست : رئیس بخش مالی

h.doustipour@pabdana.midhco.com

آقای فرامرز نادی

پست : رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT

f.nadi@pabdana.midhco.com

کمیته ها

کمیته راهبری کمیته راهبری

پست : مدیرعامل (رئیس)-رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT (دبیر)-رئیس بخش مالی-رئیس بخش بازرگانی-مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری ستاد

کمیته توسعه سرمایه انسانی کمیته توسعه سرمایه انسانی

پست : مدیرعامل (رئیس)-مسئول سرمایه انسانی و اداری (دبیر)-مدیر کارخانه-رئیس بخش مالی-رئیس بخش بازرگانی-رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT

کمیته مسئولیت های اجتماعی کمیته مسئولیت های اجتماعی

پست : مدیرعامل (رئیس)-مسئول گروه ایمنی و بهداشت HSE(دبیر)-مدیر کارخانه-مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری

کمیته فرهنگی، رفاهی، ورزشی

پست : مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری ستاد (رئیس)-مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری کارخانه (دبیر)-مدیر کارخانه-رئیس بخش مالی-سرپرست قسمت پشتیبانی

کمیته روابط عمومی و امور بین الملل کمیته روابط عمومی و امور بین الملل

پست : مسئول سرمایه انسانی و اداری ستاد (رئیس)-مسئول سرمایه انسانی و اداری کارخانه (دبیر)-مدیر کارخانه-رئیس بخش بازرگانی-رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT