سرمایه انسانی

مدیران و رؤسا

آقای مهدی زمانی

پست : مدیر کارخانه

m.zamani@pabdana.midhco.com

آقای ابوالفضل سلمانیه

پست : رئیس بخش بازرگانی

a.salmaniyeh@pabdana.midhco.com

آقای حمیدرضا دوستی پور

پست : رئیس بخش مالی

h.doustipour@pabdana.midhco.com

آقای فرامرز نادی

پست : رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT

f.nadi@pabdana.midhco.com