ارزش های سازمانی

ارزش اول: احترام

ارزش دوم: سرعت، دقت و صحت در انجام وظایف محوله 

ارزش سوم: کار ایمن همراه با سلامت و نشاط

ارزش چهارم: یادگیری سازمانی

ارزش پنجم: مسئولیت پذیری اجتماعی

ارزش ششم: بهبود مستمر