سرمایه انسانی

کمیته ها

کمیته راهبری کمیته راهبری

پست : مدیرعامل (رئیس)-رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT (دبیر)-رئیس بخش مالی-رئیس بخش بازرگانی-مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری ستاد

کمیته توسعه سرمایه انسانی کمیته توسعه سرمایه انسانی

پست : مدیرعامل (رئیس)-مسئول سرمایه انسانی و اداری (دبیر)-مدیر کارخانه-رئیس بخش مالی-رئیس بخش بازرگانی-رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT

کمیته مسئولیت های اجتماعی کمیته مسئولیت های اجتماعی

پست : مدیرعامل (رئیس)-مسئول گروه ایمنی و بهداشت HSE(دبیر)-مدیر کارخانه-مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری

کمیته فرهنگی، رفاهی، ورزشی

پست : مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری ستاد (رئیس)-مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری کارخانه (دبیر)-مدیر کارخانه-رئیس بخش مالی-سرپرست قسمت پشتیبانی