کمیته توسعه سرمایه انسانی

کمیته ها

کمیته توسعه سرمایه انسانی

مدیرعامل (رئیس)-مسئول سرمایه انسانی و اداری (دبیر)-مدیر کارخانه-رئیس بخش مالی-رئیس بخش بازرگانی-رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT

وظایف و اهداف :
  • حسن اجرای آئین نامه استخدامي و نظام پرداخت
  • تنظیم روابط شرکت با کارکنان و هم سويی با نگرش‌های و رویکرد های شرکت