کمیته فرهنگی، رفاهی، ورزشی

کمیته ها

کمیته فرهنگی، رفاهی، ورزشی

مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری ستاد (رئیس)-مسئول گروه سرمایه انسانی و اداری کارخانه (دبیر)-مدیر کارخانه-رئیس بخش مالی-سرپرست قسمت پشتیبانی

کمیته فرهنگی، رفاهی، ورزشی
وظایف و اهداف :
  • افزايش سطح سلامت جسماني، روحي و رواني كاركنان از طريق ارتقاء سطح كيفي برنامه‌هاي فرهنگي، رفاهی و ورزشي
  • توسعه فرهنگ سازماني و جاري نمودن فرهنگ كار و اخلاق
  • توسعه ارزشهاي اخلاقي با اجراي دقيق دستورالعمل رفتاري كسب و كار ميدكو
  • افزايش سلامت رواني و جسماني خانواده‌هاي کارکنان از طریق آموزش های مناسب
  • كمك به توسعه برند ميدكو و تبليغات شركت با ورزش