کمیته روابط عمومی و امور بین الملل

کمیته ها

کمیته روابط عمومی و امور بین الملل

مسئول سرمایه انسانی و اداری ستاد (رئیس)-مسئول سرمایه انسانی و اداری کارخانه (دبیر)-مدیر کارخانه-رئیس بخش بازرگانی-رئیس بخش توسعه مدیریت و ICT

وظایف و اهداف :
  • افزايش میزان ارتباطات در شرکت و کارخانه از طريق ارتقاء سطح کمی و كيفي برنامه‌هاي حوزه روابط عمومی
  • افزایش رضایتمندی شغلی در کارکنان با بهبود سطح همکاری و ارتباط میان مدیران و کارکنان
  • سیاستگذاری و برنامه ریزی در حوزه های رسانه، رویداد، امور بین الملل و برندینگ
  • برقراري ارتباطات مؤثر با ذینفعان سازمان مانند مشتریان و تأمین کنندگان و سایر نهادهای مربوطه