آقای ابوالفضل سلمانیه

مدیران و رؤسا

آقای ابوالفضل سلمانیه

رئیس بخش بازرگانی

آقای ابوالفضل سلمانیه
وظایف و اهداف :