آقای حمیدرضا دوستی پور

مدیران و رؤسا

آقای حمیدرضا دوستی پور

رئیس بخش مالی

آقای حمیدرضا دوستی پور
وظایف و اهداف :