اخبار

برگزاری دوره آموزشی

۱۵ شهريور ۱۳۹۸

به منظور آگاه سازی پرسنل و با هدف آشنایی بیشتر ایشان با اصول حفاظت در برابر اشعه، دوره آموزشی به مدت 50 ساعت در شهریور ماه 1398 با همکاری شرکت مهندسی آشنا پرتو سایان (شرکت مورد تأیید و نظارت سازمان انرژی اتمی ایران) در محل کارخانه برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی