اخبار

انجام طرح سنجش رضایت شغلی مدیران و کارکنان

۱۹ شهريور ۱۳۹۹

مطابق رویه سالانه، طرح سنجش رضایت شغلی مدیران و کارکنان در روزهای 25 مرداد در ستاد تهران و 19 شهریور در کارخانه با مشارکت کلیه همکاران توسط مشاوران محترم شرکت تعالی جویان پارس به عنوان مجری طرح اجرا گردید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انجام طرح سنجش رضایت شغلی مدیران و کارکنان